INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správce údajů:

INCOMIA s.r.o. , IČO: 26 04 95 97 , se sídlem 9. května 640/22, Tábor 390 02

Zastoupená jednající a odpovědnou osobou : Mgr. Stanislav Jíra   ,

Zprostředkovatel je v souladu se zák. č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „ZoDPZ“) držitelem oprávnění k činnosti samostatného Zprostředkovatele uděleného Českou národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (dále též „ČNB“), která vykonává dohled nad činností Zprostředkovatele            

Samostatný zprostředkovatel je zapsán v registru vedeného Českou národní bankou jako: Pojišťovací makléř, Pojišťovací agent

(dále jen „INCOMIA“).

INCOMIA si Vás tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu Vašich práv, jakožto subjektů údajů, souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.

 

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH A CITLIVÝCH ÚDAJŮ

 

INCOMIA zpracovává osobní údaje fyzických osob a osob jednajících za právnickou osobu a osob jednajících za klienty, a to zejména za účelem:

 • zjišťování potřeb a požadavků klienta
 • předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv klientovi
 • provádění přípravných činností směřujících k uzavření pojistných smluv
 • registraci a zpracování pojistných událostí
 • plnění identifikačních povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů a dle č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí

 

 1. JAKÉ OSOBNÍ A CITLIVÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Zpracováváme pouze ty osobní údaje a v takovém rozsahu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby a dodrželi naše zákonné povinnosti. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat:

 

2.1   Bez nutnosti Vašeho souhlasu

 

2.1.1. Zpracování na základě plnění právní povinnosti

Osobní údaje zpracováváme na základě požadavků, které nám zejména klade zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

2.1.2. Zpracování na základě smlouvy

Osobní údaje zpracováváme pro účely zpracování Vašeho požadavku na předložení nabídky pojištění. Poskytnutí Vašich osobních údajů je v tomto případě zcela dobrovolné, je však nezbytné pro uzavření smlouvy, její následnou správu, případnou registraci a správu pojistné události.

2.1.3 Zpracování na základě oprávněných zájmů

Zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom Vás mohli informovat o novinkách týkajících se Vámi využívaných produktů a nabízet Vám další služby a produkty. Některé osobní údaje zpracováváme pro účely prevence, odhalování trestných činů a k obhajobě právních nároků.

 

2.2   S Vaším souhlasem


2.2.1 Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (citlivé údaje) pro účely přípravy smlouvy

S Vaším souhlasem zpracováváme Vaše osobní údaje ve zvláštní kategorii (citlivé údaje) pro předložení nabídky v rámci produktů pojištění osoby (např. životní a úrazové pojištění), je nezbytné, abychom se před uzavřením smlouvy seznámili s některými informacemi o Vás, které mohou mít charakter zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje - např. informace o zdravotním stavu, údaje o rasovém či etnické původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyzvání, členství v odborech, sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení osob), které následně předáme pojistiteli k vypracování nabídky pojištění. Za tím účelem potřebujeme Váš souhlas.

 

2.2.2 Marketing

S Vaším souhlasem zpracováváme sdělené osobní údaje pro účely marketingových operací, konkrétně pro zasílání individuálních nabídek pojištění našich smluvních pojistitelů.

 

 1. ROZSAH OSOBNÍCH A CITLIVÝCH ÚDAJŮ

 

3.1. Základní identifikační údaje subjektů sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů

Jméno, příjmení, rodné číslo a/nebo datum narození, pohlaví, adresa trvalého bydliště a/nebo jiná adresa fyzické osoby (korespondenční adresa, adresa pro doručování do zahraničí apod.), PSČ, telefonní číslo a/nebo telefonní čísla (mobilní telefon, fax, pevná linka, apod.), e-mail anebo jiná elektronická adresa.

3.2. Rozšířené informace o subjektu a jeho bankovní spojení

Jsou-li pro sjednávaný pojistný produkt anebo související služby INCOMIA subjektu relevantní, v rozsahu nezbytném rovněž: sociodemografická data subjektu a statusové informace subjektu (věk, rodinný stav, student, nezaměstnaný), kopie osobních dokladů, jsou-li nezbytné pro ověření totožnosti anebo statusových otázek subjektu (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas, rodný list, oddací list apod.), geolokační údaje, obchodní jméno / firma, IČO, DIC, adresa sídla anebo místa podnikání, identifikace a adresa zaměstnavatele, výše průměrného měsíčního příjmu, údaje o bankovním spojení (číslo bankovního účtu v národním formátu a formátu IBAN, kód SWIFT a jiné obdobné informace) a/nebo číslo SIPO.

3.3. Osobní údaje a identifikační údaje nezbytné pro sjednávání a plnění pojistných produktů

V nezbytném rozsahu základní identifikační údaje a rozšířené informace o subjektu, navíc: evidence pojistných produktů (aktuálních, dříve poskytnutých i sjednávaných; podle čísla smlouvy), evidence pojistných plnění a škodních událostí (včetně stavové informace o řešení anebo vyřízení škody; podle čísla škodní události), specifické údaje dle sjednaného anebo sjednávaného pojistného produktu, jmenovitě dotazníky a informace získávané anebo získané INCOMIA v rámci vyhodnocování sjednávání pojistných produktů správcem pro účely stanovení pojistného rizika (údaje o výpočtu, výše odkupného apod.), informace o předpisech a potvrzení o platbách pojistného, informace o aktuální hodnotě investičního životního pojištění, informace pro daňové potvrzení k životnímu pojištění, kopie evropského záznamu o dopravní nehodě nebo policejní protokoly, fotodokumentace škodní události, pořizovací doklady a smlouvy, hodnocení škody technikem, likvidátorem, znalcem a jiná odborná dobrozdání a posudky, SPZ, údaje o vozidle a škodě na něm (např. lokalita škody — geolokační údaje, rychlost jízdy, ujetá vzdálenost v počtu km), údaje cestovního pojištění (destinace, doba pojištění), rozhodnutí o plnění/neplnění škody pojistiteli anebo třetí osobou, informace o relevantních žalobách, exekucích a splátkových kalendářích.

 

 1. KDO JE ZPRACOVATELEM A PŘÍJEMCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Osobní údaje zpracovává přímo INCOMIA nebo vybraní zpracovatelé, jež rovněž poskytují dostatečné a věrohodné záruky o zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů (např. podřízení pojišťovací zprostředkovatelé, smluvní pojišťovny, asistenční společnosti, externí právní firmy, externí poskytovatelé účetních a daňových služeb a další subjekty).

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům, České národní bance apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je můžeme přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem. Osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru (např. zpracovatelům, zajistitelům, pojistitelům). V souladu s právními předpisy mohou být osobní údaje předávány i do zemí mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor.

Informace o subjektech, se kterými v současné době spolupracujeme a jimž některé osobní údaje předáváme, naleznete v seznamu zpracovatelů na webových stránkách http://incomia.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/zpracovatele

 

 1. PO JAKOU DOBU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu. Pro poskytování našich služeb zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání Vaší smlouvy, po ukončení smluvního vztahu po dobu nezbytně nutnou a vyžadovanou právními předpisy.

 

 1. JAKÁ PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Právo odvolat souhlas – Pokud zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas můžete kdykoli písemně, ústně v sídle INCOMIA nebo telefonicky, a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi Vámi a správcem. V tomto případě INCOMIA zastaví veškeré činnosti zpracovatele a správce. Odvolání tohoto souhlasu však neznamená, že by INCOMIA musela smazat osobní údaje, které zpracovává pro účel plnění smlouvy uzavřené s Vámi nebo na základě jiného právního titulu. Tímto rovněž není dotčeno Vaše právo požadovat výmaz i těchto osobních údajů, pokud se Vás týkají a jsou stále v držení INCOMIA.

Právo na informace o zpracování a přístup k Vašim osobním údajům - Máte právo od nás získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím o zpracování. Máte rovněž právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu - Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.

Právo na omezení zpracování - V některých případech máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku - Domníváte-li se, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu s ochranou Vašeho soukromí nebo v rozporu s právními předpisy, máte právo vznést proti takovému zpracování osobních údajů námitku.

Právo na přenositelnost - Máte právo získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci tak, aby osobní údaje byly předány přímo společností INCOMIA druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo na výmaz - V některých právem stanovených případech máte právo na to, abychom na Váš pokyn vymazali osobní údaje, které se Vás týkají.

Právo podat podnět nebo stížnost - V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na společnost INCOMIA nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www: https://www.uoou.cz

Veškerá sdělení a vyjádření Vám poskytneme bezplatně a co nejdříve (nejpozději však do jednoho měsíce).

 

 1. KDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Kontaktní údaje správce : Svá práva můžete uplatnit a své dotazy nebo připomínky nám můžete sdělit telefonicky na lince 602 365 184, e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně na korespondenční adrese INCOMIA s.r.o. : 9. května 640/22, Tábor 390 02.

Kontaktní údaje dozorového úřadu: V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www: https://www.uoou.cz.