ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A ZVLÁŠTNÍCH KATEGORIÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (CITLIVÉ ÚDAJE)

 

Zpracování osobních údajů je prováděno společností INCOMIA, osobní údaje však pro společnost INCOMIA mohou zpracovávat i vybraní zpracovatelé, jejichž aktuální seznam uvádíme. Osobní údaje zpracovává přímo INCOMIA nebo jiný níže uvedený zpracovatel, jenž rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany mých výše uvedených osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech. Dále mohou být osobní údaje za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům, České národní bance apod. v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je INCOMIA může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru (např. zpracovatelům, zajistitelům, pojistitelům).        V souladu s právními předpisy mohou být osobní údaje předávány i do zemí mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor.

 

SEZNAM ZPRACOVATELŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

SMLUVNÍ POJIŠŤOVNY:

Vaše osobní údaje můžeme předávat smluvním pojišťovnám na základě smlouvy o obchodním zastoupení (v postavení POJIŠŤOVACÍHO AGENTA) a smlouvy o spolupráci (v postavení POJIŠŤOVACÍHO MAKLÉŘE), kterým jsou předávány osobní údaje pro účely plnění smluvního vztahu :

IČO:                               Název pojišťovny:

47115971               Allianz pojišťovna, a.s.,

28195604               AXA pojišťovna a.s.,

63998530               Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

45272956               Generali Česká pojišťovna a.s.

45534306               ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

0345087                 D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR

25073958               DIRECT pojišťovna, a.s.

47116617               Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

27609871               Österreichische Hagelversicherung Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,

                               Agra pojišťovna, organizační složka

27116913               Pojišťovna VZP, a.s.

60197501               Slavia pojišťovna a.s.

49240480               UNIQA pojišťovna, a.s.         

46973451               Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.

 

Současně můžeme předávat osobní údaje také České asociaci pojišťoven (IČO: 49624024) a ostatním pojišťovnám, a to v rámci plnění povinností při prevenci               a odhalování pojistného podvodu dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, a dále v nezbytném rozsahu společnostem provádějícím audit naší činnosti.

Dále jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, soudům, policii, notářům, orgánům činným v trestním řízení, orgánům dohledu   v případě, že nás o to požádají. Rovněž můžeme osobní údaje předávat těmto subjektům a exekutorům na základě našich oprávněných zájmů.

Na základě Vaší žádosti adresované zaměstnavateli, který Vám přispívá na pojistné, předáváme tomuto zaměstnavateli údaje (s výjimkou citlivých osobních údajů), a to  v rozsahu a po dobu, které jsou nezbytně nutné pro provedení platby.

V případě pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla můžou pojišťovny osobní údaje předávat také České kanceláři pojistitelů (IČO: 70099618)       v rámci plnění evidenční povinnosti dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

 

VÁZANÝ ZÁSTUPCE:

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou vázaní zástupci, kteří zpracovávají osobní údaje pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy, ukončení pojistné smlouvy, registrace a správy škodné události nebo pro účely zasílání našich reklamních sdělení.
          

Oldřich Kofroň                     (IČO: 73496057)                  

Lenka Mikešová Šachová    (IČO: 73507709)                  

 

EXTERNÍ ÚČETNÍ FIRMA:

 

BIA SEVEN, spol. s.r.o. (IČO: 14504383)

 

DÁLE:

  • externí likvidátoři v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro účely likvidace pojistných událostí
  • smluvní lékaři v případě, kdy zpracovávají osobní údaje o zdravotním stavu pro účely posouzení přijatelnosti do pojištění nebo likvidace pojistných událostí
  • poskytovatele poštovních a komunikačních služeba služeb elektronických komunikací – odesílání emailové a poštovní korespondence
  • externí právní firmy